بسته
(0) آیتم ها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
همه دسته ها
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  تکنیك ضربه پاشنه، حرکت در سراشیبی و عبور عرضی از دامنه یالها

  توصیف تکنیك ضربه پاشنه
  هنگام چرخش، تا زمانی که تغییر وزن بر روی چوب اسکی اعمال شود )تغییر وزن زمانی انجام میگیرد که چوب اسکی در جهت جدیدی قرار گرفته باشد( روند حرکت با مراحل ابتدایی روش چرخش زاویه دار یکسان است. پس از بلند کردن چوب اسکی دوم، برای چرخش راحتتر، پا را کمی باال کشیده و با پاشنه ضربه ای به فیکس عقب میزنیم )تقه زدن( تا انتهای چوب به سمت پایین و سر چوب به طرف باال متمایل شود. سپس چوب اسکی بدون گیر کردن در برف به راحتی و با کمک چرخش پا در جهت جدید قرار می گیرد.
  فایده:
  فایده ای که انجام حرکت ضربه پاشنه در برف های تازه و عمیق دارد این است که در این گونه شرایط، در زمان پیچ زاویه دار و حین تغییر جهت چوب اسکی دوم، مانع گیر کردن سر چوب در برف می شود.

  عبور عرضی از دامنه یالها
  چون در عبور عرضی از دامنه کوه، وزن و فشار به یک طرف بدن اعمال میشود، انجام آن اغلب با دشواری و صرف نیروی زیادی همراه است. برای آنکه وضعیت جای پا، مطمئن و به دور از خطر باشد، باید از عبور کردن با گامهای بلند خودداری کرد. با بکاربردن یک روش مناسب، میتوانید با اطمینان از عرض و دامنه یال ها عبور کنید.

  راهنمایی هایی برای عملکرد بهتر
  1 )به هنگام عبور عرضی از دامنه، در مناطق پوشیده از برف سخت، به هیچ وجه گام هایتان را هم جهت طول شیب دامنه قرار ندهید.
  2 )چنانچه وضعیت برف سخت و یخ زده باشد، به هنگام عبور عرضی از دامنه، باید تما تمام طول لبه فلزی چوب ها و همچنین خز بطور مستمر با برف حفظ شود و اسکی ها را بصورت موازی و با دقت و با فشار دادن لبه فلزی آنها به سمت کوه ، روی برف به جلو سر داد تا بتوان مسیر را کامالً روان و مطمئن طی کرد.
  3 )چنانچه مسیر عرضی دامنه طوالنی بوده و با برف سخت و یخ زده همراه باشد، باید از یخشکن استفاده نمود.

  حرکت کوتاه در سراشیبی با خز
  گاهی در حال صعود از کوه، به سراشیبی های کوتاهی میرسید که الزم است از آن عبور کنید. در چنین مواقعی جدا کردن خز و سپس نصب مجدد آن، از لحاظ زمانی به صرفه نیست و برای سرعت بخشیدن به کار، باید با خز در این سراشیبیها سر خورد. چون در این شرایط پاشنه فیکس، در حالت قفل شده قرار ندارد ، برای جلوگیری از سقوط به سمت جلو میبایست از ناحیه کمر خم شوید )قوز کنید( .

  تکنیك های حرکت در سراشیبی
  برای آنکه بتوان حین فرود از شیب ها به لذت واقعی رسید، لازم است که علاوه بر تجهیزات مدرن و مؤثر اسکی، تکنیکهای متناسب با حرکت در سراشیبی را بکار برد تا بتوان کلیه مناطق و موقعیتهای برفی را با تسلط طی نمود.

  انصراف از نظر